Om Museet Midt

Ansvarsområde, formål og eierskap

Museet Midt IKS har Namdal som ansvarsområde og dekker feltene kystkultur, skog og utmark, sagbrukshistorie, byhistorie og kunst.

Museet Midt IKS har som formål å ivareta og drive museal virksomhet i Namdalen. Dette utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende kommuner samt annen virksomhet som naturlig hører til, bl.a. ved å

 1. være kompetansesenter for de deltakende kommunene i museumsfaglige spørsmål;
 2. sørge for at lokale museum, samlinger, kulturminner og tradisjoner blir ivaretatt;
 3. sikre og videreutvikle medvirkning og engasjement fra lokale medspillere;
 4. arbeide aktivt med formidling av nasjonal, regional og lokal historie og kulturarv ved utstillinger og publikasjoner, også i samarbeid med lokale organisasjoner, institusjoner og personer;
 5. drive og legge til rette for kunnskapsutvikling, forskning og formidling;
 6. arbeide ut fra handlingsplaner lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder etablering og drift av nye enheter;
 7. ta vare på bygninger, gjenstander, bygningsmiljø og anlegg etter nærmere avtale med deltakerkommunene;
 8. etter avtale med stiftelseskommunene påta seg oppgaver innen kulturminnevern;
 9. sikre at museumsreformen i Namdalen når faglige og organisasjonspolitiske mål.

Driftsselskap

Selskapet ble etablert 1.1.2004 under navnet Namdal Fylkesmuseum BA. Selskapet ble omgjort til et interkommunalt selskap (IKS) i 2007. 1.1.2009 endret selskapet navnet til Museet Midt IKS. Fram til 2012 hadde Museet Midt IKS tre eiere: Vikna kommune, Namsos kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 1.1. 2012 er kommunene Namsskogan, Lierne, Grong, Overhalla, Fosnes og Nærøy medeiere.

Museet Midt IKS er driftsselskapet for avdelingene i de åtte eierkommunene, samt fylkeskommunen.

Seksjonsledere besørger at forskning, forvaltning og formidling foregår på tvers av avdelingene.

Museet Midt består av følgende museum i dag:

 • Avd. Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri – eierskap: Stiftelsen Spillum Dampsag & Høvleri
 • Avd. Namdalsmuseet – eierskap: Namdal museumslag
 • Avd. Kunstmuseet Nord-Trøndelag – eierskap: Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag / Norveg – eierskap: Vikna kommune v/Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger KF Eiendom
  Avd. ubemannede museer – eierskap: Kommuner, stiftelser m.m.
  Eierskapet til de enkelte museene/bygdesamlingene med eiendom, bygninger og gjenstander varierer svært mye organisasjonsmessig.